20 jaar De Dorpel

             

De Dorpel: een opstapje naar...   gedicht van stadsdichter Willie Verhegghe

Fotoreportage

Heel tevreden en onder een stralende zon groetten wij op 6 mei 2011 tal van genodigden voor de opening van ons secretariaat en het 20-jarig bestaan van VZW De Dorpel.  

Velen onder de aanwezigen stonden 20 jaar geleden ook als één van de pioniers aan de start van hun dienst. Zo’n moment kan je als mens niet onbevangen laten.

In 20 jaar gebeurt er al wat…

Eind 1990 startte De Dorpel met 2 deeltijdse krachten in de Vlierlaan te Ninove.
Dankzij de samenwerking met VZW Schoonderhage, de Stad Ninove en de huisvestingsmaatschappij Ninove Welzijn én met overheidsmiddelen uit het toenmalige “Fonds Lenssens-Van Den Bossche” kon op dat moment een 5 jaar durend vrijwilligersstatuut afgesloten worden.

Een bureel hadden we toen nog niet. Een nog leegstaande kamer in een van de gemeenschapshuizen werd tijdens de kantooruren omgetoverd naar bureelruimte .

Erkend als project Begeleid Wonen
Op 01 januari werden we erkend als project begeleid wonen voor de ruime regio Aalst-Ninove-Geraardsbergen en personen met een mentale beperking.

Regio gespreid  werden op dat moment over gans Vlaanderen collega-diensten erkend en we sloten ons aan bij het toen nog  OPBW  of Overleg Projecten Begeleid Wonen. De Federatie zorgt ook vandaag nog voor partnerschap tussen de verschillende diensten begeleid wonen met gezamenlijk geformuleerde opdracht over de regiogrenzen heen.  Vanuit onze pluralistische visie sloten wij ons aan bij het PPG als werkgeversorganisatie.                              

Ook op regionaal niveau zochten we naar partnerschap en samenwerking. We sloten ons aan bij het Aalsters Sociaal Overleg en het Welzijnsoverleg Ninove i.f.v. expertise uitwisseling en profilering als volwaardige welzijnsdienst.
Gelijktijdig startten wij in ons secretariaat in de Advocaat De Backerstraat in Denderhoutem.

De Dorpel bood in Ninove 2 gemeenschapswoningen aan, samen met een opnamecapaciteit van 8 personen.  Ook in Aalst was er erkenning voor de nood aan ambulante ondersteuning voor Personen met een Handicap en in samenspraak met het OCMW van Aalst opende De Dorpel begin 1991 ook daar een gemeenschapswoning voor 4 personen. Daarnaast begeleidden wij tal van cliënten aan huis.  

Eerste wachtlijst
Al gauw raakte onze capaciteit volzet en werden de eerste tekenen van een wachtlijst duidelijk.
Gelukkig kon De Dorpel in 1992 zijn opnamemogelijkheden verdubbelen en er werd een coördinator aangesteld i.f.v. organisatorische opvolging en beleid.
Wachtlijsten groeiden stilaan voor alle  zorgvormen, ook voor begeleid wonen. De overheid was echter niet in de mogelijkheid om de budgetten gelijkmatig te laten meegroeien.
In 1997 verhuisden we met onze gemeenschapswoning van Aalst naar Hertshage. We deelden het gebouw met Niemandsland – crisisopvang, en de thuisbegeleidingsdienst De Vlier. De inplanting van het gemeenschapshuis in deze sociale site gaf De Dorpel nieuwe perspectieven i.f.v. samenwerking, mogelijke doorverwijzing en - toen al - inclusieve intersectorale ondersteuning.

Uitbreiding van capaciteit resulteerde in aanwerven van extra personeel en nood aan uitbreiding van kantoorruimte. We verhuisden in 1999 van Denderhoutem naar de stad Ninove. We huurden er van Multipharma in een voordelige formule huur en energie all-in. Dit gaf De Dorpel de mogelijkheid om met beperkte middelen toch voldoende ruimte te voorzien en alsnog een appeltje voor de dorst aan de kant te zetten.
Uitbreiden en aanwerven van nieuwe mensen bracht ons ook tot vernieuwde ideeën. De grote inzet en de collegialiteit binnen het team hielpen ons op weg om de komende jaren aan de term ‘kwaliteit’ gestalte te geven. Het kwaliteitsdecreet met bijhorend handboek werd  in het leven geroepen.

Zorg op maat
We bezonnen ons over de werking van de gemeenschapshuizen, over onze nieuwe denkpiste naar meer ambulant werken. Zo kwamen we tot een andere aanpak en nieuwe afspraken: we bouwden onze gemeenschapshuizen geleidelijk aan af i.f.v. meer individuele en vraaggestuurde ondersteuning en de doelgroepverruiming werd een feit. In begeleid wonen konden voortaan niet enkel personen met mentale beperking terecht, maar ook mensen met motorische, visuele en auditieve beperking, personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en autisme.

Het uitbouwen van expertise i.f.v. de ondersteuning van deze bijzondere doelgroepen werd een must. Het begeleiden op consultatiebasis (min/meer begeleidingen) gaf ons mogelijkheden om meer op maat te werken.
Per 1 mei 2001 werd de omkadering voor de diensten Begeleid Wonen aangepast. De personeelsgroep werd uitgebreid met een barema-aanpassing van de coördinator naar directeur. Wij wierven een licentiaat aan met als opdracht het begeleidingsteam te ondersteunen.
Daarnaast werd de subsidie voor de werkingskost fors verhoogd.

Berschermd Wonen
Vanuit het gegeven dat momenteel en ook op langere termijn een aantal van onze cliënten in begeleid wonen meer zorg zouden behoeven dan we vanuit begeleid wonen kunnen bieden, wensten we een soepele overgang te kunnen waarborgen naar de zorgvorm beschermd wonen.

Begin 2005 legden wij onze vergunningsvraag voor erkenning voor en tegelijk startten wij een samenwerkingsovereenkomst met Schoonderhage rond de opstart van de meest dringende vragen naar Beschermd Wonen voor onze dienst. De tijdelijke detachering van een medewerker naar het team van begeleid wonen gaf ons de kans om de zorgvorm verder uit te bouwen.
In september 2008 kreeg De Dorpel kreeg zelf twee plaatsen toegewezen.

Trajectbegeleiding
In datzelfde uitbreidingsjaar werd in de schoot van de regelgevingen van begeleid wonen en thuisbegeleiding Trajectbegeleiding gestart.

De Dorpel werd erkend i.f.v. vraagverheldering en zorgtoewijzing en startte met 13 partners het Samenwerkingsverband Trajectbegeleiding Oost-Vlaanderen.

 Het team van De Dorpel werd alsmaar groter. Gelukkig werd de nood aan een tussenkader door de overheid gehonoreerd. We splitsten ons op in twee werkbare teams van elk 5 begeleiders i.f.v. cliëntoverleg en stelden een teamcoach aan ter ondersteuning.
Gezien de groei van de dienst en het daaraan gekoppeld personeelsbestand, barstten wij stilaan uit onze voegen.

2007 ons eigen secretariaat
Om een kwalitatief hoogstaande dienstverlening te kunnen blijven garanderen, drongen structurele veranderingen zich op. Na een lange zoektocht kregen we vaste grond onder onze voeten: we kochten in september 2007 ons eigen secretariaat!
Belangrijk was dat het gebouw zelf ruim genoeg zou zijn om er in de toekomst, mits de nodige renovatiewerken, onze uitbreidingsplannen waar te maken.
Gebrek aan voldoende  financiële middelen heeft er ons toe genoodzaakt om fasegewijs tewerk te gaan en  om heel intensief een zoektocht naar sponsoring op te starten.
Daarnaast hebben ook heel wat opbrengstactiviteiten, waaronder ons jaarlijks eetfestijn, voor de nodige spijs gezorgd.Tegelijk hebben tal van vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken.

 Anekdotisch zullen zij in de toekomst misschien terugdenken aan het vele harde werk, maar zeker ook aan de goede samenwerking, het initiatief van eenieder en de fijne sfeer op de werkvloer, … maar vooral,  het resultaat van de samengebrachte krachten voor het goede doel!

 Bij deze gelegenheid wil ik al onze cliënten en hun netwerk bedanken voor het gestelde vertrouwen in onze dienst.

Tot slot wil ik mijn team bedanken voor de vele jaren van goede samenwerking en fijne collegialiteit.

Samen hebben we al vele waters doorzwommen en vanuit veel engagement en inzet telkens weer de overkant bereikt. Ik hoop ook in de toekomst op een constructieve samenwerking om verdere uitdagingen aan te gaan.

Wanneer De Dorpel een nieuwe vacature plaatst zet ik met een gerust hart in de rubriek : wat hebben wij te bieden ? Een fijne werkplek!

 Claudine Cardoen, Directeur

6 mei 2011